ABOUT


EN

Gert De Clercq's multidisciplinary artistic practice starts from an attentive consideration of everyday, complex reality. He dissects both concrete and immaterial phenomena and systems, with a particular focus on irony and ambiguity. His visual research often focuses specifically on the thin boundary between material and immaterial characteristics of space and how they’re able to control and influence our behavior and consciousness. He considers structures such as barriers, boundaries or demarcations as a significant means by which humans position themselves within their environment and control social systems and spatial dimensions.

Each work or installation simultaneously implies duality, (visual) obstruction and deception and analyzes contradictions between negative and positive, backstage and frontstage, harmony and instability.

Gert De Clercq performs artistic work with multiple layers of meaning. Objects, artifacts and installations rarely show a definitive final appearance or are temporary in nature. With refined aesthetics his work displays provisional elements, combined with visual obstacles or thresholds.

During his art practice, Gert De Clercq reflects on the exact nature and intention of contemporary art. In doing so, he likes to involve the viewers and challenges them to question their perception and spatial awareness.
NL

De multidisciplinaire artistieke praktijk van Gert De Clercq vertrekt vanuit een aandachtige beschouwing van de alledaagse, complexe werkelijkheid. Hij ontleedt zowel concrete als immateriële fenomenen en systemen, met een bijzondere focus op ironie en ambiguïteit. Zijn visuele onderzoek richt zich vaak specifiek op de dunne grens tussen materiële en immateriële kenmerken van ruimte en hoe deze in staat zijn om ons gedrag en bewustzijn te controleren en te beïnvloeden. Hij beschouwt structuren zoals barrières, grenzen of demarcaties als een belangrijk middel waarmee mensen zich positioneren in de omgeving en controle hebben over sociale systemen en ruimtelijke dimensies.

Elk werk of elke installatie impliceert tegelijkertijd dualiteit, (visuele) obstructie en misleiding en analyseert tegenstellingen tussen negatief en positief, backstage en frontstage, harmonie en instabiliteit.

Gert De Clercq maakt artistiek werk met meerdere betekenislagen. Objecten, artefacten en installaties tonen zelden een definitief eindbeeld of zijn tijdelijk van aard. Met een geraffineerde esthetiek toont zijn werk provisorische elementen, in combinatie met visuele belemmeringen of drempels.

Tijdens zijn kunstpraktijk reflecteert Gert De Clercq over de precieze aard en intentie van hedendaagse kunst. Daarbij betrekt hij graag de toeschouwers en daagt hen uit om hun perceptie en ruimtelijk bewustzijn in vraag te stellen.